Home > Algemene voorwaarden
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Dutramex en afnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Indien afnemer in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien na de aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Dutramex gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van de kosten wordt mede begrepen de koersverandering van buitenlandse valuta, die tot wijziging van de kostprijzen voor Dutramex leidt, alsmede overheidsingrepen en gewijzigde regelgeving.
  3. Indien voor Dutramex extra kosten ontstaan die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging en/of zijn toe te rekenen aan vertraging van de levering ingevolge de (nadere) wensen of aanwijzingen van afnemer of ingevolge welke andere omstandigheid ook waarvoor Dutramex niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van Dutramex voor rekening van afnemer komen.
 3. Levertijd
  1. De levertijd wordt bij benadering vastgesteld.
  2. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke informatie en definitieve tekeningen etc. in het bezit zijn van Dutramex én wanneer aan de vereiste voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
  3. Dutramex zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan. Bij overschrijding is Dutramex niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard ook en heeft afnemer niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd zullen partijen met elkaar in overleg treden.
 4. Levering
  1. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij anders overeengekomen.
  2. Indien goederen niet binnen de levertijd door afnemer worden afgenomen, of indien afnemer een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Dutramex gerechtigd de desbetreffende goederen aan afnemer in rekening te brengen en tevens gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van afnemer op te (doen) slaan. In geval van niet-afname of niet-afroepen door afnemer binnen de daarvoor geldende termijn kan Dutramex naar keuze nakoming door afnemer vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Dutramex om in beide gevallen schadevergoeding te vorderen.
  3. Geleverde goederen zijn vanaf levering voor risico van afnemer.
 5. Reclamaties
  1. Reclamaties dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 14 dagen na levering van de goederen en/of diensten, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen de garantietermijn.
  2. Overschrijding van de in het vorige artikel gestelde termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens Dutramex ter zake van de garantieverplichting.
  3. Reclamaties met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend.
  4. Indien afnemer niet binnen de toepasselijke termijn of niet op de voorgeschreven wijze reclameert, zal de factuur en/of het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd.
  5. Indien Dutramex een reclamatie met betrekking tot het geleverde gegrond acht, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
  6. Het indienen van een reclamatie ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
 6. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dutramex zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Dutramex op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.
  3. Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. Afnemer heeft geen recht om enige betaling aan Dutramex op te schorten.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Dutramex geleverde goederen en/of ieder resultaat van door Dutramex verrichte diensten blijven eigendom van Dutramex tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Dutramex op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op afnemer mocht hebben. In geval van een rekeningcourantverhouding met afnemer blijft het eigendomsvoorbehoud in stand tot op het moment van vereffening.
  2. Afnemer mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen uitsluitend gebruiken c.q. verbruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Totdat aan de in het voorgaande artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is afnemer niet gerechtigd de door Dutramex geleverde goederen aan een derde in eigendom over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren. Bij niet naleving van deze verplichting is Dutramex, onverminderd haar overige rechten, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd de goederen terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks volledig voor rekening van afnemer.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Dutramex heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Dutramex is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Dutramex beperkt tot het aan de afnemer voor de betreffende overeenkomst gefactureerde of te factureren bedrag, tot een maximum van € 5.000,-.
 9. Garantie
  1. Alle door Dutramex geleverde goederen en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Dutramex verstrekte aanwijzingen en/of handleiding. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient afnemer zich tot de bij Dutramex beschikbare specialisten te wenden.
  2. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Dutramex de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten gedurende een termijn van ten hoogste 12 maanden na levering.
  3. De garantie voor geleverde goederen beperkt zich tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval Dutramex uitsluitend verplicht is tot herlevering.
  4. De garantieverplichting van Dutramex vervalt indien afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 10. Meerwerk
  1. Indien Dutramex op verzoek of met voorafgaande instemming van afnemer werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer aan Dutramex worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Dutramex. Dutramex is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het vorige artikel het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en Dutramex kunnen worden beïnvloed.
 11. Overmacht
  1. Dutramex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van Dutramex voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, weersomstandigheden, natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, epidemie, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers.
  2. Zodra overmacht optreedt zal Dutramex eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor( en), alsmede – ter harer keuze – overeenkomsten pro rata na te komen.
  3. Afnemer heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen.
  4. In geval van overmacht zal Dutramex zich inspannen tot het vinden van een oplossing om aan de behoefte van afnemer aan het product en/of de dienst te voldoen. Dutramex zal gerechtigd zijn de extra kosten, verband houdende met het leveren van de goederen en/of diensten aan afnemer ondanks de overmacht situatie, bij afnemer in rekening te brengen.
 12. Rechten van intellectuele eigendom
  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is berusten alle rechten van intellectuele eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en/of andere zaken, informatie en/of gegevens zoals analyses, (technische) documentatie, tekeningen, afbeeldingen en modellen uitsluitend bij Dutramex.
  2. Afnemer verklaart en staat er jegens Dutramex voor in dat afnemer met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Dutramex van alle aanspraken te dier zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en ten laste komt van Dutramex of van degene die zich op een dergelijk recht beroept, vergoeden.
  3. Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma’s of andere dragers van informatie alsmede het bestek en alle zaken die voor of bij (de voorbereiding van) de uitvoering van de overeenkomst door Dutramex aan afnemer zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van Dutramex en zullen nadat uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door afnemer aan Dutramex worden teruggezonden.
 13. Beëindiging en annulering
  1. Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan Dutramex de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer – al dan niet voorlopig – surséance(staking) van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer het faillissement of een gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen of indien voor afnemer een verzoek tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling is ingediend.
  2. Dutramex zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  3. In alle gevallen waarin de overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling daarvan of door tussenkomst van een rechter of een arbiter blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zo ver dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
  4. In alle gevallen waarin afnemer een opdracht geeft, nadat de overeenkomst door afnemer (tussentijds) beëindigd is, wordt afnemer geacht de (mededeling van) beëindiging te hebben ingetrokken.
 14. Overdracht van rechten/verplichtingen
  1. Het is afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanDutramex rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.
  2. Dutramex is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten is Dutramex gerechtigd een deel of het geheel van haar verplichtingen uit te besteden aan een door haar daartoe aangewezen onderaannemer.
 15. Overige bepalingen
  1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie, verkregen van Dutramex, voor zover niet rechtstreeks betrekking hebbend op de overeenkomst.
  2. Als afnemer aan Dutramex gegevens, (goedgekeurde) tekeningen en dergelijke verstrekt, wordt te allen tijde uitgegaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Dutramex kan deze zonder voorwaarden en/of beperkingen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 16. Verjaring
  1. Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Dutramex verjaart door het enkele verloop van 1 jaar na ontstaan van de vordering.
 17. Geheimhouding
  1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutramex is afnemer gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de overeenkomst in de meest ruime zin, geheim te houden.
 18. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De overeenkomst tussen Dutramex en afnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de verkoopvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
  2. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Versie 03-02-2016